Квалитет / Еколошки пројекти

Екологија

Управљање заштитом животне средине

Еколошки стандарди

Ми послујемо у складу са еколошким стандардима и еколошком дозволом која је издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Послујемо у складу са стандардом ИСО 14001:2015 који дефинише захтјеве за управљање заштитом животне средине, на начин да се испуне захтјеви важећих закона и прописа и заинтересованих страна, елиминисања, смањења и стављања под контролу аспеката који могу имати негативан утицај на животну средину.

Бринемо о природи

Поред тога, приликом идентификације и вредновања аспеката, у Рафинерији се разматрају опште групе аспеката

  • Емисије у ваздух
  • Испуштања у воду
  • Испуштање у земљиште
  • Коришћење ресурса (вода, ел.енергија, сировине, и сл.), те инцидентне ситуације