Kvalitet / Ekologija

Ekologija

Upravljanje zaštitom životne sredine

Ekološki standardi

Mi poslujemo u skladu sa ekološkim standardima i ekološkom dozvolom koja je izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Poslujemo u skladu sa standardom ISO 14001:2015 koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine, na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa i zainteresovanih strana, eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Brinemo o prirodi

Pored toga, prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata, u Rafineriji se razmatraju opšte grupe aspekata

  • Emisije u vazduh
  • Ispuštanja u vodu
  • Ispuštanje u zemljište
  • Korišćenje resursa (voda, el.energija, sirovine, i sl.), te incidentne situacije